Ponuka


PREKLADY

NEMECKÝ JAZYK 

 •  Preklady z/do nemčiny - aj s úradným overením  
 •  Príjem objednávok
7 dní  v týždni  
 • 
Aj expresné termíny do 24 hodín / do 1 hodiny
 •  Osobne, e-mailom, poštou v rámci celého Slovenska  
 •  Tel. 0905 / 721 063, e-mail: preklad@janavalkova.sk ÚRADNÉ PREKLADY
Preklady z/do nemčiny s úradným overením. Používajú sa v styku s úradmi, obchodnými partnermi, zamestnávateľmi a rôznymi inštitúciami, t.j. všade tam, kde prijímateľ požaduje záruku presnosti prekladu. Nazývajú sa aj súdne, overené alebo preklady s pečiatkou.

pre občanov                                          
 • rodný list, sobášny list  
 • výpis z registra trestov
 • doklady k vozidlám: technický preukaz, osvedčenie o evidencii, kúpna zmluva, faktúra 
 • vysvedčenie, osvedčenie, výučný list, diplom
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti  
 • osvedčenie opatrovateľa / opatrovateľky / opatrovateľstva
 • potvrdenie o trvalom pobyte, o štátnom občianstve
 • pracovná zmluva, potvrdenie o zamestnaní
 • životopis
 • potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o štúdiu
 • občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz
 • účtovné doklady - daňové priznanie, mzdový list, potvrdenie o príjme
 • potvrdenie z poisťovne - evidencia, práceneschopnosť, ročné zúčtovanie
 • súdne rozhodnutie, potvrdenie - rozsudok o rozvode, určenie otcovstva
 • notárska zápisnica
 • čestné vyhlásenie
 • a iné

 pre firmy 

 • všetky druhy zmlúv - zmluva o dielo, kúpna zmluva, nájomná zmluva, pracovná zmluva, spoločenská zmluva ...
 • zakladacia listina, stanovy, zápisnica z valného zhromaždenia
 • notárska zápisnica
 • súdne rozhodnutie, potvrdenie - žaloba, odvolanie, konkurz, platobný rozkaz 
 • výpis z obchodného registra
 • živnostenský list, výpis zo živnostenského registra 
 • daňové a účtovné výkazy a doklady - ročná účtovná závierka, súvaha, výkaz ziskov a strát, daňové priznanie, osvedčenie o registrácii
 • výročná správa 
 • smernica, norma
 • znalecký posudok, správa audítora
 • plná moc
 • a iné

 pre inštitúcie

 • preklady pre súdy, prokuratúru, políciu
 • preklady pre ostatné orgány verejnej moci
 • preklady pre samosprávy
 • a iné  

 

KOMERČNÉ PREKLADY
Nemecké preklady rôzneho odborného zamerania.
 
Odborné preklady z odvetví: 

•  právo  
•  ekonomika, financie
•  účtovníctvo, daňovníctvo, audit
•  obchod, manažment
•  problematika EÚ
•  environmentalistika, ekológia
•  a iné 

Druhy prekladaných dokumentov:

 • všetky druhy zmlúv - zmluva o dielo, kúpna zmluva, nájomná zmluva, pracovná zmluva, spoločenská zmluva ...
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • notárska zápisnica
 • daňové a účtovné výkazy a doklady  
 • ponuka, objednávka, obchodné podmienky
 • smernica, norma
 • a iné